STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
100421 Sinh Hiển Vi khám mắt cầm tay / Hand Held Slit Lamp TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3446 PL-TTDV CÔNG TY TNHH TATAVN Còn hiệu lực
03/11/2020

100422 Sinh hiển vi khám mắt cầm tay và phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG 1002UK/170000032/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nam Hưng Còn hiệu lực
23/06/2021

100423 Sinh hiển vi khám mắt kèm phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH CÔNG 2001/200000005/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thiết Bị Y Khoa Tâm An Còn hiệu lực
17/09/2020

100424 Sinh hiển vi khám mắt kèm phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN 2210-IME/BPL-HN Còn hiệu lực
15/07/2022

100425 Sinh hiển vi khám mắt kèm phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN 2210-TA/BPL-HCM Còn hiệu lực
15/07/2022

100426 Sinh hiển vi khám mắt kèm phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN 2215-TA/BPL-HCM Còn hiệu lực
15/07/2022

100427 Sinh hiển vi khám mắt kèm phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN 22-10/TA-BPL Còn hiệu lực
16/08/2022

100428 Sinh hiển vi khám mắt kèm phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN 22-15/TA-BPL Còn hiệu lực
18/08/2022

100429 Sinh hiển vi khám mắt Symphony và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG 02UK/170000032/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nam Hưng Còn hiệu lực
29/06/2019

100430 Sinh hiển vi khám mắt và phụ kiện TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3176 PL-TTDV/ 170000027/PCBPL-BYT Công ty TNHH Phát Triển Còn hiệu lực
08/04/2020