STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
100441 Sáp cầm máu xương TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 0018-TT/170000132/PCBPL-BYT Đã thu hồi
12/10/2022

100442 Sáp cầm máu xương TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 0043-TT/170000132/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/02/2023

100443 Sáp cầm máu xương TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 0071-TT/170000132/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/03/2023

100444 Sáp cầm máu xương TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 85/1900000002/PCBPL-BYT Đã thu hồi
09/06/2023

100445 Sáp cầm máu xương TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 103/1900000002/PCBPL-B Còn hiệu lực
30/12/2023

100446 Sáp cầm máu xương TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 518/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
07/05/2024

100447 Sáp cầm máu xương 2.5g ( Vật liệu cầm máu) ( Sterile Bone Wax HAEMOWAX 2.5g) TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 093-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH kỹ thuật y tế Hải Dương Còn hiệu lực
05/04/2021

100448 Sáp cầm máu xương 2.5gr (Vật liệu cầm máu) (Truwax – Sterile BoneWax 2.5gr) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG 01/HDM/2022/PL Đã thu hồi
15/03/2022

100449 Sáp cầm máu xương các loại TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 0018-TT/170000132/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/10/2022

100450 Sáp cầm máu xương TRUWAX TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MERIK MEDIC 03/2023/BPL-MERIK Còn hiệu lực
05/09/2023