STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
100451 Sinh phẩm chẩn đoán in vitro-Thanh thử xác nhận kháng nguyên D, C, E, c- và e trên tế bào hồng cầu người TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM OCD-133/170000033/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/08/2020

100452 Sinh phẩm chẩn đoán in vitro-Thanh thử xác nhận kháng thể nhóm máu bất thường bằng phương pháp enzyme và non-enzyme TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM OCD-134/170000033/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/08/2020

100453 Sinh phẩm chẩn đoán in vitro-Thanh thử xác định kháng nguyên A, B, D trên tế bào hồng cầu người TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM OCD-131/170000033/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/08/2020

100454 Sinh phẩm chẩn đoán in vitro-vật liệu kiểm soát dùng trong xét nghiệm anti-HAV IgM TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM OCD-018/170000033/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/08/2019

100455 Sinh phẩm chẩn đoán In-vitro TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2019-104/170000052/PCBPL-BYT CONG TY TNHH SIXMURS HTH VIET NAM Còn hiệu lực
20/09/2019

100456 Sinh phẩm chẩn đoán in-vitro TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2020-040/170000052/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Còn hiệu lực
18/05/2020

100457 Sinh phẩm chẩn đoán in-vitro TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2021-113/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Sixmurs HTH Việt Nam Còn hiệu lực
11/08/2021

100458 Sinh phẩm chẩn đoán in-vitro TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-146/PLTTBYT Còn hiệu lực
19/08/2022

100459 Sinh phẩm chẩn đoán in-vitro TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-157/PLTTBYT Còn hiệu lực
23/12/2022

100460 Sinh phẩm chẩn đoán in-vitro TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2023-013/PLTTBYT Còn hiệu lực
10/05/2023