STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
100601 Tấm nhận ảnh X Quang kỹ thuật số TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM FFVN-PL-029-2022 Còn hiệu lực
13/09/2022

100602 Tấm nhận ảnh X Quang kỹ thuật số TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM FFVN-PL-040-2022 Còn hiệu lực
26/09/2022

100603 Tấm nhận ảnh X Quang kỹ thuật số TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ASIA ACTUAL VIETNAM 08/2023/KA Còn hiệu lực
26/05/2023

100604 Tấm nhận ảnh x quang kỹ thuật số TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THIẾT BỊ THIÊN PHÚC 01-09/2023PL-TP Còn hiệu lực
18/10/2023

100605 Tấm nhận ảnh X- Quang kỹ thuật số của Hệ thống chuyển đổi số hóa X-Quang FDR D-EVO II TTBYT Loại B VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 193/170000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Fujifilm Việt Nam Còn hiệu lực
23/10/2020

100606 Tấm nhận ảnh X-quang bản phẳng kỹ thuật số TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ VIỆT - HÀN 201222/VKIC-PCBPL-BYT Đã thu hồi
20/12/2022

100607 Tấm nhận ảnh X-quang bản phẳng kỹ thuật số TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ VIỆT - HÀN 201222/VKIC-PCBPL-BYT Đã thu hồi
20/12/2022

100608 Tấm nhận ảnh X-quang bản phẳng kỹ thuật số TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 160/2023/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/12/2023

100609 Tấm nhận ảnh X-quang kỹ thuật số TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3932 PL-TTDV Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng Còn hiệu lực
04/08/2021

100610 Tấm nhận ảnh X-quang kỹ thuật số TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2311/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC BÌNH Còn hiệu lực
29/10/2021