STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
100611 Tấm nhận ảnh X-quang kỹ thuật số TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG Y TẾ QMED CV01-2022/KQPL/QMED Còn hiệu lực
11/02/2022

100612 Tấm nhận ảnh X-quang kỹ thuật số TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH HÀ TRẦN VINA 01-PL/2022/HTVINA Còn hiệu lực
29/03/2023

100613 Tấm nhận ảnh X-quang kỹ thuật số TTBYT Loại B CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN 137/23/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/07/2023

100614 Tấm nhận ảnh X-quang kỹ thuật số TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG Y TẾ QMED CV01-2023/KQPL/QMED Còn hiệu lực
24/07/2023

100615 Tấm nhận ảnh X-quang kỹ thuật số TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÁI VÂN PHONG 02/2023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/09/2023

100616 Tấm nhận ảnh X-quang kỹ thuật số TTBYT Loại B CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN 279/23/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/09/2023

100617 Tấm nhận ảnh X-quang kỹ thuật số TTBYT Loại B CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN 104/23/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/10/2023

100618 Tấm nhận ảnh X-quang kỹ thuật số TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 938-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/11/2023

100619 Tấm nhận ảnh X-quang kỹ thuật số TTBYT Loại B CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN 242/24/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/03/2024

100620 Tấm nhận ảnh X-Quang kỹ thuật số các cỡ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 615/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/07/2021