STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
100821 Thiết bị cắt đốt mô bằng sóng radio TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 049/DA-CMD/22 Còn hiệu lực
22/02/2023

100822 Thiết bị cắt đốt mô bằng sóng radio và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 133/SNI/0920 Còn hiệu lực
16/11/2022

100823 Thiết bị cắt đốt phẫu thuật, công nghệ Airplasma TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED 1922/DMED/BPL Còn hiệu lực
01/03/2023

100824 Thiết bị cấy ghép ốc tai điện tử và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM TRỢ THÍNH HEARLIFE 02/2023/BPL-HEARLIFE Còn hiệu lực
11/05/2023

100825 Thiết bị cấy ghép sụn TTBYT Loại D TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4031 PL-TTDV/170000027 Công ty TNHH DTG Medical Còn hiệu lực
07/10/2021

100826 Thiết bị cấy ghép theo dõi và ghi nhận điện tim kèm phụ kiện TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 48/MED1020 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
17/11/2020

100827 Thiết bị cấy theo dõi và ghi điện tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 47/MED1020 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
17/11/2020

100828 Thiết bị cấy tóc TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2564 PL-TTDV/170000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH HANSBIOMED VIETNAM Còn hiệu lực
26/07/2019

100829 Thiết bị cấy tóc TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 01/MED0522 Đã thu hồi
01/06/2022

100830 Thiết bị cấy tóc TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 01/MED0522 Còn hiệu lực
10/06/2022