STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101291 Robisal ưu trương 19g/l TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1026/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW4 Còn hiệu lực
28/06/2021

101292 Robisal đẳng trương 0.9g/l TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1027/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW4 Còn hiệu lực
28/06/2021

101293 Robisal đẳng trương 9g/l TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1045/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW4 Còn hiệu lực
30/06/2021

101294 Robot phục hồi chức năng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOÀNG HÀ 05-150823/PCBPL-HH Đã thu hồi
15/08/2023

101295 Robot Phục hồi chức năng (kèm theo phụ kiện) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOÀNG HÀ 05-150823/PCBPL-HH Còn hiệu lực
16/01/2024

101296 Robot phục hồi chức năng ( kèm theo phụ kiện) TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3836 PL-TTDV/ 170000027/PCBPL-BYT Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Hoàng Hà Còn hiệu lực
25/05/2021

101297 Robot phục hồi chức năng chi trên TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 033-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VIETCARE SOLUTIONS Còn hiệu lực
18/05/2020

101298 Robot tập đi “ Siêu nhân ”-EAM (ExoAtlet Medy) / ExoAtlet I (EA I) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES AD006/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT AD Còn hiệu lực
20/12/2019

101299 Rod cutter TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 25/2019/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH MTV Trang thiết bị y tế Thái Tuấn Còn hiệu lực
03/06/2019

101300 Rohto Capsular Tension Ring TTBYT Loại C TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/0612/MERAT-2019 Công ty TNHH Rohto-Mentholatum (Việt Nam) Còn hiệu lực
13/12/2019