STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101481 Sanitizer Instruments G TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ 050722/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/07/2022

101482 Sanitizer Instruments G TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ 301222/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/12/2022

101483 Sanitizer surface S2 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ 011022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/07/2022

101484 Sanitizer surface S2 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ 011022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/07/2022

101485 Sanitizer surface S2 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ 301222/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/12/2022

101486 Sanitizer surface S2 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ 301222/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/12/2022

101487 Sanitizer surface S2 Wipes TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ 18062022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/06/2022

101488 Sanitizer surfaces S1 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ 060722/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/07/2022

101489 Sanitizer surfaces S1 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ 060722/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/07/2022

101490 Sáp cầm máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D 43/170000044/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang thiết bị y tế Tam Châu Còn hiệu lực
25/06/2019