STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101701 Sinh hiển vi khám mắt và phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1755/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT TƯ KỸ THUẬT BẢO TÍN Còn hiệu lực
11/11/2020

101702 Sinh hiển vi khám mắt và phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1755/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT TƯ KỸ THUẬT BẢO TÍN Còn hiệu lực
11/11/2020

101703 Sinh hiển vi khám mắt và phụ kiện TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 111-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và Dược phẩm Sang Còn hiệu lực
08/01/2021

101704 Sinh hiển vi khám mắt và phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 110/PLA/200000042/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương Mại và Dược phẩm Sang Còn hiệu lực
26/05/2021

101705 Sinh hiển vi khám mắt và phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG 0210UK/170000032/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/07/2022

101706 Sinh hiển vi khám mắt và phụ kiện (Module kết nối hình ảnh, AT 020 đo nhãn áp tiếp xúc, Thị kính 10x ) TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 091-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và Dược phẩm Sang Còn hiệu lực
09/04/2021

101707 Sinh hiển vi khám mắt và Phụ kiện kèm theo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 110/PLBCD/200000042/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương Mại và Dược phẩm Sang Đã thu hồi
26/04/2021

101708 Sinh hiển vi kỹ thuật số kèm đo nhãn áp goldman TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG 011121BL/170000032/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nam Hưng Còn hiệu lực
08/12/2021

101709 Sinh hiển vi phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG 02JP/170000032/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nam Hưng Còn hiệu lực
26/06/2019

101710 Sinh hiển vi phẫu thuật mắt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG 2505VS/170000032/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nam Hưng Còn hiệu lực
17/06/2021