STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101741 Thẻ xét nghiệm định nhóm máu ABO tại giường TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 12-21/170000022/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC Còn hiệu lực
07/10/2021

101742 Thẻ xét nghiệm định tính AHG trực tiếp, gián tiếp và bổ thể TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM OCD-251/170000033/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/06/2022

101743 Thẻ xét nghiệm định tính AHG trực tiếp và gián tiếp TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM OCD-247/170000033/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/04/2022

101744 Thẻ xét nghiệm định tính các kháng thể TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM OCD-263/170000033/PCBPL-BYT Đã thu hồi
30/11/2022

101745 Thẻ xét nghiệm định tính các kháng thể kháng kháng nguyên hồng cầu TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM OCD-271/170000033/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/01/2023

101746 Thẻ xét nghiệm định tính Chlamydia trachomatis TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 39LH/PL-2022 Còn hiệu lực
18/03/2022

101747 Thẻ xét nghiệm định tính HBsAg TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 24-21/170000022/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC Còn hiệu lực
08/12/2021

101748 Thẻ xét nghiệm định tính HBsAg TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 06LH/PL-2022 Còn hiệu lực
15/02/2022

101749 Thẻ xét nghiệm định tính HCV TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 25-21/170000022/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC Còn hiệu lực
08/12/2021

101750 Thẻ xét nghiệm định tính HCV TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 15LH/PL-2022 Còn hiệu lực
07/03/2022