STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101751 Silicon gel TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES NT008/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NỀN TẢNG Còn hiệu lực
19/12/2019

101752 Silicon Gel TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN NỀN TẢNG GRT/PL/TTBYT/03 Còn hiệu lực
21/03/2022

101753 Silicon gel TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN NỀN TẢNG 0612/2023/PL-TTBYT Còn hiệu lực
11/12/2023

101754 Silicon lấy mẫu núm tai TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 02270917 Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường Còn hiệu lực
13/08/2019

101755 Silicon mổ tiếp khấu lệ mũi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2343/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y KHOA VIỆT MỸ Còn hiệu lực
05/11/2021

101756 Silicon mổ tiếp khấu lệ mũi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2343/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y KHOA VIỆT MỸ Còn hiệu lực
05/11/2021

101757 Silicon mổ tiếp khấu lệ mũi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2343/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y KHOA VIỆT MỸ Còn hiệu lực
05/11/2021

101758 Silicon nối lệ quản TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2344/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y KHOA VIỆT MỸ Còn hiệu lực
05/11/2021

101759 Silicon nối lệ quản TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2344/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y KHOA VIỆT MỸ Còn hiệu lực
05/11/2021

101760 Silicon treo mí TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2342/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y KHOA VIỆT MỸ Còn hiệu lực
05/11/2021