STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101771 Thẻ xét nghiệm định tính kháng nguyên của hệ ABO và Rh (D) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 276/2022/NP-PL Còn hiệu lực
19/12/2022

101772 Thẻ xét nghiệm định tính kháng nguyên của hệ ABO và Rh (D) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 277/2022/NP-PL Còn hiệu lực
19/12/2022

101773 Thẻ xét nghiệm định tính kháng nguyên của hệ ABO và Rh (D) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 361/2023/NP-PL Còn hiệu lực
29/12/2023

101774 Thẻ xét nghiệm định tính kháng nguyên của hệ ABO và Rh (D) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 364/2023/NP-PL Còn hiệu lực
29/12/2023

101775 Thẻ xét nghiệm định tính kháng nguyên của hệ ABO và Rh (D) và hồng cầu mẫn cảm TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 283/2022/NP-PL Còn hiệu lực
19/12/2022

101776 Thẻ xét nghiệm định tính kháng nguyên của hệ ABO và Rh (D) và hồng cầu mẫn cảm TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 371/2023/NP-PL Còn hiệu lực
29/12/2023

101777 Thẻ xét nghiệm định tính kháng nguyên của hệ ABO và Rh (D) và kháng thể của hệ ABO TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 281/2022/NP-PL Còn hiệu lực
19/12/2022

101778 Thẻ xét nghiệm định tính kháng nguyên của hệ ABO và Rh (D) và kháng thể của hệ ABO TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 282/2022/NP-PL Còn hiệu lực
19/12/2022

101779 Thẻ xét nghiệm định tính kháng nguyên của hệ ABO và Rh (D) và kháng thể của hệ ABO TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 286/2022/NP-PL Còn hiệu lực
19/12/2022

101780 Thẻ xét nghiệm định tính kháng nguyên của hệ ABO và Rh (D) và kháng thể của hệ ABO TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 370/2023/NP-PL Còn hiệu lực
29/12/2023