STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101821 Thiết bị điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AESTHETIC AND HEALTH 06/2022/PL-AH Còn hiệu lực
09/06/2022

101822 Thiết bị điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ INAMED 11/2022/PL-INAMED Còn hiệu lực
21/09/2022

101823 Thiết bị điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ INAMED 12/2022/PL-INAMED Còn hiệu lực
21/10/2022

101824 Thiết bị điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ INAMED 01/2023/PL-INAMED Còn hiệu lực
19/01/2023

101825 Thiết bị điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ INAMED 02/2023/PL-INAMED Đã thu hồi
06/02/2023

101826 Thiết bị điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ INAMED 03/2023/PL-INAMED Còn hiệu lực
21/02/2023

101827 Thiết bị điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ INAMED 02/2023/PL-INAMED Còn hiệu lực
23/02/2023

101828 Thiết bị điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ INAMED 05/2023/PL-INAMED Còn hiệu lực
12/04/2023

101829 Thiết bị điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ INAMED 08/2023/PL-INAMED Còn hiệu lực
15/05/2023

101830 Thiết bị điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ INAMED 09/2023/PL-INAMED Đã thu hồi
17/05/2023