STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101851 Thiết bị điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ INAMED 02/2022/PL-INAMED Còn hiệu lực
01/04/2022

101852 Thiết bị điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AESTHETIC AND HEALTH 04/2022/PL-AH Còn hiệu lực
20/04/2022

101853 Thiết bị điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AESTHETIC AND HEALTH 05/2022/PL-AH Còn hiệu lực
20/04/2022

101854 Thiết bị điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AESTHETIC AND HEALTH 06/2022/PL-AH Còn hiệu lực
09/06/2022

101855 Thiết bị điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ INAMED 11/2022/PL-INAMED Còn hiệu lực
21/09/2022

101856 Thiết bị điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ INAMED 12/2022/PL-INAMED Còn hiệu lực
21/10/2022

101857 Thiết bị điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ INAMED 01/2023/PL-INAMED Còn hiệu lực
19/01/2023

101858 Thiết bị điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ INAMED 02/2023/PL-INAMED Đã thu hồi
06/02/2023

101859 Thiết bị điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ INAMED 03/2023/PL-INAMED Còn hiệu lực
21/02/2023

101860 Thiết bị điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ INAMED 02/2023/PL-INAMED Còn hiệu lực
23/02/2023