STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101861 Thiết bị điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ INAMED 05/2023/PL-INAMED Còn hiệu lực
12/04/2023

101862 Thiết bị điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ INAMED 08/2023/PL-INAMED Còn hiệu lực
15/05/2023

101863 Thiết bị điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ INAMED 09/2023/PL-INAMED Đã thu hồi
17/05/2023

101864 Thiết bị điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ INAMED 10/2023/PL-INAMED Còn hiệu lực
26/05/2023

101865 Thiết bị điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ INAMED 11/2023/PL-INAMED Còn hiệu lực
09/06/2023

101866 Thiết bị điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ INAMED 13/2023/PL-INAMED Còn hiệu lực
02/10/2023

101867 Thiết bị điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DERMAMED 07/2023/PL-DERMAMED Còn hiệu lực
02/10/2023

101868 Thiết bị điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DERMAMED 08/2023/PL-DERMAMED Còn hiệu lực
02/10/2023

101869 Thiết bị điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ INAMED 15/2023/PL-INAMED Đã thu hồi
10/11/2023

101870 Thiết bị điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ INAMED 16/2023/PL-INAMED Còn hiệu lực
21/12/2023