STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101871 Thẻ xét nghiệm định tính nhóm máu hệ ABO, kháng thể bất thường và hòa hợp TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM OCD-236/170000033/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/03/2022

101872 Thẻ xét nghiệm định tính nhóm máu hệ ABO, Rh và hòa hợp TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KHỎE THÁI DƯƠNG 22.02/BPL-TDH Còn hiệu lực
18/02/2022

101873 Thẻ xét nghiệm định tính nhóm máu hệ Rh TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KHỎE THÁI DƯƠNG 22.08/BPL-TDH Còn hiệu lực
21/04/2022

101874 Thẻ xét nghiệm định tính nhóm máu Rh TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2023-010/PLTTBYT Còn hiệu lực
20/04/2023

101875 Thẻ xét nghiệm định tính transferrin trong mẫu phân người TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 179/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
08/01/2021

101876 Thẻ xét nghiệm định tính Treponema pallidum TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 27-21/170000022/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC Còn hiệu lực
10/12/2021

101877 Thẻ xét nghiệm định tính Treponema pallidum TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 01-22/170000022/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC Đã thu hồi
13/01/2022

101878 Thẻ xét nghiệm định tính Treponema pallidum TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 64LH/PL-2022 Còn hiệu lực
10/05/2022

101879 Thẻ xét nghiệm định tính Troponin I TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 18LH/PL-2022 Còn hiệu lực
07/03/2022

101880 Thẻ xét nghiệm định tính và hòa hợp nhóm máu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-153/PLTTBYT Còn hiệu lực
25/08/2022