STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101971 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-234/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
18/01/2020

101972 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm xác định PT và định lượng Fibrinogen TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-357/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
11/11/2020

101973 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm xác định PT và định lượng Fibrinogen TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-371/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
11/11/2020

101974 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm xác định thời gian APTT TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-631/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
14/07/2020

101975 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm xác định thời gian APTT TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-359/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
24/07/2020

101976 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm xác định thời gian APTT TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-913/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
25/07/2020

101977 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm xác định thời gian Thrombin TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-356/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
11/11/2020

101978 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm xác định thời gian TT TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-637/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
14/07/2020

101979 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng 25-OH Vitamin D Total TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MEDIEXPRESS VIỆT NAM 17112022/PCBPL-MEDI Còn hiệu lực
09/12/2022

101980 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng acid uric TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 144/2020/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
27/04/2020