STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101981 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng ALT/GPT TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-486/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
15/03/2021

101982 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng Anti-Mullerian Hormone TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MEDIEXPRESS VIỆT NAM PL01-21092023/MDE Còn hiệu lực
23/09/2023

101983 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng AST/GOT TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-486/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
15/03/2021

101984 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng Bilirubin toàn phần TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 131/20/170000035/PCBPL-BYT Văn Phòng Đại Diện Abbott Laboratories Gmbh Tại Hà Nội Còn hiệu lực
24/09/2021

101985 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng Bilirubin toàn phần TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 38/21/ 170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/04/2023

101986 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng calci TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 371/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
08/01/2021

101987 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng calci TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 369/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
08/01/2021

101988 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng chất ức chế plasmin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-431/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
24/07/2020

101989 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng citrat TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 323/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
08/01/2021

101990 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng CK TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-486/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
15/03/2021