STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
102011 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 426/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/01/2022

102012 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 427/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/01/2022

102013 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 50/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/01/2022

102014 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 86/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/01/2022

102015 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 638/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/01/2022

102016 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 669/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/01/2022

102017 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 60/20/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/01/2022

102018 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 232/20/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/01/2022

102019 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 191/21/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/01/2022

102020 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 399/21/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/01/2022