STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
102031 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 317/20/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/03/2022

102032 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 113/ 170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/04/2022

102033 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 68 /170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/05/2022

102034 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 416/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/05/2022

102035 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 138/20/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/05/2022

102036 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 17/21/170000035/PCBPL-BYT Đã thu hồi
07/05/2022

102037 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 17 /21/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/05/2022

102038 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 24/21/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/06/2022

102039 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 185/21/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/06/2022

102040 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 17/21/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/06/2022