STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
102051 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 444/20/170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược phẩm và Thiết bị y tế Long Bình Còn hiệu lực
23/03/2021

102052 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 109/170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết Bị Nha Khoa Còn hiệu lực
23/03/2021

102053 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 16/21/170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết Bị Nha Khoa Còn hiệu lực
23/03/2021

102054 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 504/170000035/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH LÊ LỢI Còn hiệu lực
30/03/2021

102055 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 190/21/170000035/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH LÊ LỢI Còn hiệu lực
15/04/2021

102056 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 194/21/170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Trần Danh Còn hiệu lực
17/05/2021

102057 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 195/21/170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Trần Danh Còn hiệu lực
17/05/2021

102058 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 196/21/170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Trần Danh Còn hiệu lực
17/05/2021

102059 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 197/21/170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Trần Danh Còn hiệu lực
17/05/2021

102060 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 198/21/170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Trần Danh Còn hiệu lực
17/05/2021