STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
102061 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 225/170000035/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH LÊ LỢI Còn hiệu lực
14/01/2021

102062 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 208/170000035/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH LÊ LỢI Còn hiệu lực
14/01/2021

102063 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 706/170000035/PCBPL-BYT Công ty cổ phần Vietmedical – Phân Phối Còn hiệu lực
18/01/2021

102064 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 216/170000035/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện Abbott Laboratories SA tại Hà Nội Còn hiệu lực
23/02/2021

102065 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 341/20/170000035/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện Abbott Laboratories GmbH tại thành phố Hà Nội Còn hiệu lực
05/03/2021

102066 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 490/20/170000035/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện Abbott Laboratories GmbH tại thành phố Hà Nội Còn hiệu lực
05/03/2021

102067 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 491/170000035/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện Abbott Laboratories GmbH tại thành phố Hà Nội Còn hiệu lực
05/03/2021

102068 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 565/170000035/PCBPL-BYT Công ty cổ phần Dược liệu Trung ương 2 Còn hiệu lực
10/03/2021

102069 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 38/170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược phẩm và Thiết bị y tế Long Bình Đã thu hồi
23/03/2021

102070 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 444/20/170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược phẩm và Thiết bị y tế Long Bình Còn hiệu lực
23/03/2021