STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
102071 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 563/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/04/2023

102072 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 38/21/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/04/2023

102073 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 137A/170000035/PCBPL_BYT Còn hiệu lực
25/04/2023

102074 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 522A/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/04/2023

102075 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 83A/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/04/2023

102076 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 05/21/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/04/2023

102077 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 37A/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/04/2023

102078 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 38A/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/04/2023

102079 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 113A/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/04/2023

102080 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 114A/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/04/2023