STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
102211 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 36/21/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/05/2023

102212 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 218A/ 170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/05/2023

102213 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 83A/ 170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/05/2023

102214 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 284/20/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
31/07/2023

102215 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 258/21/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/08/2023

102216 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 412/20/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/08/2023

102217 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 276/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/11/2023

102218 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 230/20/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/12/2023

102219 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 67/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/12/2023

102220 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 08/20/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/12/2023