STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
102221 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 191/21/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/01/2022

102222 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 399/21/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/01/2022

102223 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 309/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/02/2022

102224 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 365/ 170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/02/2022

102225 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 375/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/02/2022

102226 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 356 /170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/02/2022

102227 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 97/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/02/2022

102228 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 116/20/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/03/2022

102229 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 117/20/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/03/2022

102230 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 118/20/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/03/2022