STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
102431 Thân răng cấy ghép kỹ thuật số TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT 12072022.04/SD/BPL Đã thu hồi
13/07/2022

102432 Thân răng cấy ghép kỹ thuật số TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT 28072022/SD/BPL Còn hiệu lực
28/07/2022

102433 Thân răng cấy ghép kỹ thuật số TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT 20230527/SD/BPL Còn hiệu lực
29/05/2023

102434 Thân răng cấy ghép loại gắn xi măng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191445 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Còn hiệu lực
20/02/2020

102435 Thân răng cấy ghép loại gắn xi măng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200808 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Còn hiệu lực
04/01/2021

102436 Thân răng cấy ghép loại gắn xi măng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20180805-ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Còn hiệu lực
13/01/2022

102437 Thân răng cấy ghép loại gắn xi măng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT 12072022.03/SD/BPL Đã thu hồi
14/07/2022

102438 Thân răng cấy ghép loại gắn xi măng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT 20220813.02/SD/BPL Còn hiệu lực
15/08/2022

102439 Thân răng cấy ghép loại gắn xi măng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT 20230526/SD/BPL Còn hiệu lực
29/05/2023

102440 Thân răng nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CAO HÀ ANH ANH 2018/10.08/BMS-3/170000117/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BMS VINA Còn hiệu lực
25/06/2019