STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
102511 Stent niệu quản TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2021-092REV01/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
02/11/2021

102512 Stent niệu quản TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/11/2022

102513 Stent niệu quản TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0025/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/11/2022

102514 Stent niệu quản TTBYT Loại C CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHÂN HIẾU 02_2022/PL Còn hiệu lực
09/11/2022

102515 Stent niệu quản TTBYT Loại C CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHÂN HIẾU 02_2022/PL Còn hiệu lực
09/11/2022

102516 Stent niệu quản TTBYT Loại C CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHÂN HIẾU 01_2023/PL Đã thu hồi
01/04/2023

102517 Stent niệu quản TTBYT Loại C CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHÂN HIẾU 02_2023/PL Còn hiệu lực
04/04/2023

102518 Stent niệu quản TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2023-065/PLTTBYT Còn hiệu lực
27/09/2023

102519 Stent niệu quản TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2023-077/PLTTBYT Còn hiệu lực
02/11/2023

102520 Stent niệu quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDITEX VIỆT NAM 006/024-MED/PLTTBYT/Aster-DJS Còn hiệu lực
22/01/2024