STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
102601 Stent niệu quản TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2023-077/PLTTBYT Còn hiệu lực
02/11/2023

102602 Stent niệu quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDITEX VIỆT NAM 006/024-MED/PLTTBYT/Aster-DJS Còn hiệu lực
22/01/2024

102603 Stent niệu quản (Percuflex™ Plus Ureteral Stents) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0195PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH MINH Đã thu hồi
28/04/2020

102604 Stent niệu quản (Percuflex™ Plus Ureteral Stents) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0195PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH MINH Còn hiệu lực
07/05/2020

102605 Stent niệu quản (Polaris™ Loop Ureteral Stents) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0196PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH MINH Đã thu hồi
28/04/2020

102606 Stent niệu quản (Polaris™ Loop Ureteral Stents) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0196PL-COLNEPH/190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH MINH Còn hiệu lực
07/05/2020

102607 Stent niệu quản (Sonde JJ) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HD 190522/PL-SJJ Còn hiệu lực
16/08/2022

102608 Stent niệu quản (Sonde JJ) Ureteral Stent TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181430 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HD Còn hiệu lực
15/01/2021

102609 Stent niệu quản (xông JJ Sonde) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 180.1 - ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần HTP Việt Nam Còn hiệu lực
23/07/2020

102610 Stent niệu quản (xông JJ Sonde) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HTP VIỆT NAM 52/KQPLHTP Còn hiệu lực
06/06/2023