STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
102681 Stent mạch vành TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021198/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ BƯỚC TIẾN MỚI Còn hiệu lực
25/06/2021

102682 Stent mạch vành TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 2721/210000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược Phẩm Kim Thông Còn hiệu lực
16/07/2021

102683 Stent mạch vành TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181605/1 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HẠNH NGUYÊN Còn hiệu lực
27/07/2021

102684 Stent mạch vành TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021542/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRUNG HIẾU Còn hiệu lực
08/12/2021

102685 Stent mạch vành TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HẠNH NGUYÊN 01012022/HN-SMTIL Còn hiệu lực
17/03/2022

102686 Stent mạch vành TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH VẬT TƯ PTCA ALCO VIỆT NAM 20220413PL01-ALCO/BYT Đã thu hồi
13/04/2022

102687 Stent mạch vành TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRUNG HIẾU 001/2022/TH-PL Còn hiệu lực
06/03/2023

102688 Stent mạch vành TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ KTA KQPL/02-KTA Còn hiệu lực
02/08/2023

102689 Stent mạch vành TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HẠNH NGUYÊN 01012024/HN-SMTIL Còn hiệu lực
22/01/2024

102690 Stent mạch vành các loại, các cỡ TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG 04.23CVPL.Stent Còn hiệu lực
10/02/2023