STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
107311 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Estradiol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3424/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/03/2023

107312 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Estradiol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3425/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/03/2023

107313 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Estradiol (E2) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 057.1-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/03/2023

107314 Thuốc thử xét nghiệm định lượng ethanol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2956/210000017/PCBPL-BYT Đã thu hồi
22/08/2022

107315 Thuốc thử xét nghiệm định lượng ethanol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2966/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/08/2022

107316 Thuốc thử xét nghiệm định lượng ethanol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 80/2022/NA-PL Còn hiệu lực
26/08/2022

107317 Thuốc thử xét nghiệm định lượng ethanol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 91/2022/NA-PL Còn hiệu lực
15/09/2022

107318 Thuốc thử xét nghiệm định lượng ethanol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3177/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/11/2022

107319 Thuốc thử xét nghiệm định lượng ethanol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3183/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/11/2022

107320 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Ethanol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 04/2022/DI-VN/PL Còn hiệu lực
14/03/2024