STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
107331 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Ferritin TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC BEN VIỆT NAM 01-2023/KQPL-YDBVN Còn hiệu lực
23/02/2023

107332 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Ferritin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH AVANTA DIAGNOSTICS 23011 PL-ADC/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/03/2023

107333 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Ferritin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3528/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/05/2023

107334 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Ferritin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3529/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/05/2023

107335 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Ferritin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 02/2022/MR-VN/PL Còn hiệu lực
03/06/2023

107336 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Ferritin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 04/2022/EL-VN/PL Còn hiệu lực
21/06/2023

107337 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Ferritin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH STV TECHNOLOGY 0407.4/STV Còn hiệu lực
04/07/2023

107338 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Ferritin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 04/2022/DI-VN/PL Còn hiệu lực
14/03/2024

107339 Thuốc thử xét nghiệm định lượng ferritin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL4100/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/04/2024

107340 Thuốc thử xét nghiệm định lượng ferritin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL4101/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/04/2024