STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
107341 Thuốc thử xét nghiệm định lượng ferritin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL4102/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/04/2024

107342 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Fibrinogen TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 193/Biolabo-2021/190000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TBYT PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
22/06/2021

107343 Thuốc thử xét nghiệm định lượng fibrinogen TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 31/2021/SKMT-PL Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
10/08/2021

107344 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Fibrinogen TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 19/2022/SKMT-PL Còn hiệu lực
25/08/2022

107345 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Fibrinogen TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG PD-RA-D-11-151/2022/PL Còn hiệu lực
28/10/2022

107346 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Fibrinogen TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG PD-RA-D-11-151/2022/PL Còn hiệu lực
28/10/2022

107347 Thuốc thử xét nghiệm định lượng fibrinogen TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 81/2022/SKMT-PL Còn hiệu lực
19/12/2022

107348 Thuốc thử xét nghiệm định lượng fibrinogen TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC BEN VIỆT NAM 02-2023/KQPL-YDBVN Còn hiệu lực
24/02/2023

107349 Thuốc thử xét nghiệm định lượng fibrinogen TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3618/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/04/2023

107350 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Fibrinogen TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 20/2022/HUMAN-VN/PL Còn hiệu lực
20/06/2023