STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
107351 Thuốc thử xét nghiệm định lượng amikacin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3684/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/06/2023

107352 Thuốc thử xét nghiệm định lượng aminotransferase (ALT) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3442/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/01/2023

107353 Thuốc thử xét nghiệm định lượng ammonia TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3065/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/09/2022

107354 Thuốc thử xét nghiệm định lượng ammonia TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3066/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/09/2022

107355 Thuốc thử xét nghiệm định lượng ammonia TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3182/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/11/2022

107356 Thuốc thử xét nghiệm định lượng ammonia TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3241/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/11/2022

107357 Thuốc thử xét nghiệm định lượng amoniac TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 79/2022/NA-PL Còn hiệu lực
26/08/2022

107358 Thuốc thử xét nghiệm định lượng amoniac TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 144/2022/NA-PL Còn hiệu lực
28/10/2022

107359 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Amylase TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM OCD-211/170000033/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/10/2021

107360 Thuốc thử xét nghiệm định lượng amylase TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc-0046 Còn hiệu lực
27/04/2022