STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
107371 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Fibrinogen TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 20/2022/HUMAN-VN/PL Còn hiệu lực
20/06/2023

107372 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Folate TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 02/2022/MR-VN/PL Còn hiệu lực
03/06/2023

107373 Thuốc thử xét nghiệm định lượng FSH TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1548/170000130/PCBPL-BYT Công ty TNHH Roche Việt Nam Còn hiệu lực
10/03/2021

107374 Thuốc thử xét nghiệm định lượng FSH TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2056/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
02/11/2021

107375 Thuốc thử xét nghiệm định lượng FSH TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 057.1-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/03/2023

107376 Thuốc thử xét nghiệm định lượng FSH TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 02/2022/MR-VN/PL Còn hiệu lực
03/06/2023

107377 Thuốc thử xét nghiệm định lượng FSH TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3954/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/01/2024

107378 Thuốc thử xét nghiệm định lượng FT3 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2058/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
02/11/2021

107379 Thuốc thử xét nghiệm định lượng FT3 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2645/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/05/2022

107380 Thuốc thử xét nghiệm định lượng FT3 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2681/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
31/05/2022