STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
107481 Thuốc thử xét nghiệm định lượng cholesterol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL4036/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/03/2024

107482 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Cholesterol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 04/2022/DI-VN/PL Còn hiệu lực
14/03/2024

107483 Thuốc thử xét nghiệm định lượng cholesterol lipoprotein tỉ trọng cao (HDL) TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc-0068 Còn hiệu lực
17/05/2022

107484 Thuốc thử xét nghiệm định lượng cholesterol lipoprotein tỉ trọng cao (HDL) TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc_0058 Còn hiệu lực
02/06/2022

107485 Thuốc thử xét nghiệm định lượng cholesterol lipoprotein tỉ trọng cao (HDL) TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc-0068a Còn hiệu lực
19/09/2022

107486 Thuốc thử xét nghiệm định lượng cholesterol lipoprotein tỉ trọng cao (HDL) TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc_0058a Còn hiệu lực
27/09/2022

107487 Thuốc thử xét nghiệm định lượng cholinesterase TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc-0019 Còn hiệu lực
23/03/2022

107488 Thuốc thử xét nghiệm định lượng cholinesterase TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc-0020 Còn hiệu lực
15/04/2022

107489 Thuốc thử xét nghiệm định lượng cholinesterase TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3366/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/12/2022

107490 Thuốc thử xét nghiệm định lượng cholinesterase TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3368/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/12/2022