STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
107521 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein PSA TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL4013/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/02/2024

107522 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein ROS1 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3617/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/04/2023

107523 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein ROS1 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3651/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/05/2023

107524 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein S100 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2474/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/06/2022

107525 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein S100 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3137/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/10/2022

107526 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein S100 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3318/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/12/2022

107527 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein SALL4 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3316/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/12/2022

107528 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein SATB2 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3484/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/03/2023

107529 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein SF-1 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3825/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/10/2023

107530 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein smooth muscle actin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2496/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/06/2022