STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
107531 Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng nguyên màng tế bào biểu mô TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2448/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/11/2022

107532 Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng nguyên N TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM OCD-296/170000033/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/10/2023

107533 Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng nguyên P1 TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM OCD-299/170000033/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/10/2023

107534 Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng nguyên S TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM OCD-297/170000033/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/10/2023

107535 Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng nguyên s TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM OCD-298/170000033/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/10/2023

107536 Thuốc thử xét nghiệm đinh tính kháng nguyên SARS-CoV-2 (Tên Sản phẩm theo Thông Tư số 30/2015/TT-BYT ngày 12/10/2015: Hóa chất chẩn đoán invitro xét nghiệm SARS-CoV-2 dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch) TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH 46/200000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/03/2022

107537 Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng nguyên thụ thể estrogen (ER) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2432/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/10/2022

107538 Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng nguyên thụ thể estrogen (ER) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2433/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/11/2022

107539 Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng nguyên thụ thể progesterone (PR) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2431/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/10/2022

107540 Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng nguyên thụ thể progesterone (PR) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2434/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/11/2022