STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
107541 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein SOX-2 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3385/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/12/2022

107542 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein TFE3 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3224/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/11/2022

107543 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein TFE3 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3317/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/12/2022

107544 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein TFF3 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3766/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/08/2023

107545 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein Uroplakin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2495/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/06/2022

107546 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein WT1 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2533/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/05/2022

107547 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein WT1 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL4019/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/03/2024

107548 Thuốc thử xét nghiệm định tính PSA TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2479/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/10/2022

107549 Thuốc thử xét nghiệm định tính sắc tố chứa sắt TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2568/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/11/2022

107550 Thuốc thử xét nghiệm định tính Smooth Muscle Myosin chuỗi nặng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2493/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/06/2022