STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
107551 Thuốc thử xét nghiệm định tính và bán định lượng kháng thể kháng Treponema pallidum TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH 49/200000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/03/2022

107552 Thuốc thử xét nghiệm định tính và bán định lượng kháng thể kháng Treponema pallidum TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH 56/200000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/02/2024

107553 Thuốc thử xét nghiệm định tính và bán định lượng methadone TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc_0102 Còn hiệu lực
20/08/2022

107554 Thuốc thử xét nghiệm định tính và bán định lượng Mycoplasma pneumoniae TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH 44/200000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/01/2024

107555 Thuốc thử xét nghiệm định tính và bán định lượng opiates TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc_0110 Còn hiệu lực
20/08/2022

107556 Thuốc thử xét nghiệm định tính và bán định lượng opiates TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc_0103 Còn hiệu lực
20/08/2022

107557 Thuốc thử xét nghiệm định tính và bán định lượng phencyclidine TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc-0040 Còn hiệu lực
22/04/2022

107558 Thuốc thử xét nghiệm định tính và bán định lượng phencyclidine TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc_0105 Còn hiệu lực
20/08/2022

107559 Thuốc thử xét nghiệm định tính và bán định lượng propoxyphene TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc-0041 Còn hiệu lực
22/04/2022

107560 Thuốc thử xét nghiệm định tính và bán định lượng propoxyphene TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc_0106 Còn hiệu lực
20/08/2022