STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
107611 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein ROS1 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3617/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/04/2023

107612 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein ROS1 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3651/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/05/2023

107613 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein S100 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2474/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/06/2022

107614 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein S100 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3137/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/10/2022

107615 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein S100 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3318/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/12/2022

107616 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein SALL4 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3316/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/12/2022

107617 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein SATB2 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3484/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/03/2023

107618 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein SF-1 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3825/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/10/2023

107619 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein smooth muscle actin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2496/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/06/2022

107620 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein sợi thần kinh đệm có tính acid TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2491/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/06/2022