STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
107681 Thuốc thử xét nghiệm định tính và định lượng các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD16 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 270/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
11/12/2021

107682 Thuốc thử xét nghiệm định tính và định lượng các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD19 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 273/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
11/12/2021

107683 Thuốc thử xét nghiệm định tính và định lượng các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD19 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 281/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
13/12/2021

107684 Thuốc thử xét nghiệm định tính và định lượng các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD19 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 326/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
07/01/2022

107685 Thuốc thử xét nghiệm định tính và định lượng các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD1a TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 235/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
06/12/2021

107686 Thuốc thử xét nghiệm định tính và định lượng các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD2 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 253/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
06/12/2021

107687 Thuốc thử xét nghiệm định tính và định lượng các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD2 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 254/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
06/12/2021

107688 Thuốc thử xét nghiệm định tính và định lượng các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD2 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 330/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
21/12/2021

107689 Thuốc thử xét nghiệm định tính và định lượng các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD2 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 334/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
21/12/2021

107690 Thuốc thử xét nghiệm định tính và định lượng các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD2 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 42/2024/NP-PL Còn hiệu lực
05/02/2024