STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
107691 Thuốc thử xét nghiệm định tính và định lượng các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD20 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 246/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
06/12/2021

107692 Thuốc thử xét nghiệm định tính và định lượng các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD20 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 328/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
07/01/2022

107693 Thuốc thử xét nghiệm định tính và định lượng các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD22 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 309/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
16/12/2021

107694 Thuốc thử xét nghiệm định tính và định lượng các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD235a TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 237/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
06/12/2021

107695 Thuốc thử xét nghiệm định tính và định lượng các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD25 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 335/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
21/12/2021

107696 Thuốc thử xét nghiệm định tính và định lượng các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD3 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 280/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
13/12/2021

107697 Thuốc thử xét nghiệm định tính và định lượng các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD3 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 303/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
16/12/2021

107698 Thuốc thử xét nghiệm định tính và định lượng các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD3 TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220405-02.BDB/BPL Còn hiệu lực
12/04/2022

107699 Thuốc thử xét nghiệm định tính và định lượng các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD3/CD16+CD56/CD45 TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220527-01.BDB/BPL Còn hiệu lực
14/09/2022

107700 Thuốc thử xét nghiệm định tính và định lượng các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD3/CD16+CD56/CD45/CD19 TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220525-01.BDB/BPL Còn hiệu lực
07/07/2022