STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
107711 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein SATB2 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3484/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/03/2023

107712 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein SF-1 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3825/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/10/2023

107713 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein smooth muscle actin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2496/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/06/2022

107714 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein sợi thần kinh đệm có tính acid TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2491/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/06/2022

107715 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein SOX-10 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2530/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/05/2022

107716 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein SOX-11 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2534/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/05/2022

107717 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein SOX-2 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3385/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/12/2022

107718 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein TFE3 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3224/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/11/2022

107719 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein TFE3 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3317/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/12/2022

107720 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein TFF3 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3766/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/08/2023