STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
107721 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein Uroplakin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2495/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/06/2022

107722 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein WT1 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2533/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/05/2022

107723 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein WT1 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL4019/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/03/2024

107724 Thuốc thử xét nghiệm định tính PSA TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2479/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/10/2022

107725 Thuốc thử xét nghiệm định tính sắc tố chứa sắt TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2568/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/11/2022

107726 Thuốc thử xét nghiệm định tính Smooth Muscle Myosin chuỗi nặng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2493/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/06/2022

107727 Thuốc thử xét nghiệm định tính số bản copy của exon 7 gen SMN1 và SMN2, phát hiện biến thể SMN1 c.*3+80T>G, SMN1 c.*211_*212del, SMN2 c.859G>C TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ KHOA HỌC TÂM VIỆT 0108/22/TV/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/08/2022

107728 Thuốc thử xét nghiệm định tính số lần lặp đoạn CGG ở gen FMR1 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ KHOA HỌC TÂM VIỆT 0108/22/TV/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/08/2022

107729 Thuốc thử xét nghiệm định tính sợi collagen, cơ và mô liên kết TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3072/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/10/2022

107730 Thuốc thử xét nghiệm định tính sợi elastic TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3075/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/10/2022