STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
107751 Thuốc thử xét nghiệm định tính và bán định lượng benzodiazepines TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc-0043 Còn hiệu lực
18/05/2022

107752 Thuốc thử xét nghiệm định tính và bán định lượng các kháng thể kháng Mycoplasma pneumoniae TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH 56/200000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/02/2024

107753 Thuốc thử xét nghiệm định tính và bán định lượng cocaine TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc-0039 Còn hiệu lực
22/04/2022

107754 Thuốc thử xét nghiệm định tính và bán định lượng kháng thể IgE đặc hiệu dị nguyên đường hô hấp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 309/2022/NP-PL Còn hiệu lực
31/12/2022

107755 Thuốc thử xét nghiệm định tính và bán định lượng kháng thể kháng Treponema pallidum TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH 49/200000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/03/2022

107756 Thuốc thử xét nghiệm định tính và bán định lượng kháng thể kháng Treponema pallidum TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH 56/200000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/02/2024

107757 Thuốc thử xét nghiệm định tính và bán định lượng methadone TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc_0102 Còn hiệu lực
20/08/2022

107758 Thuốc thử xét nghiệm định tính và bán định lượng Mycoplasma pneumoniae TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH 44/200000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/01/2024

107759 Thuốc thử xét nghiệm định tính và bán định lượng opiates TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc_0110 Còn hiệu lực
20/08/2022

107760 Thuốc thử xét nghiệm định tính và bán định lượng opiates TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc_0103 Còn hiệu lực
20/08/2022