STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
108041 Van thở ra TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 25-PL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC Đã thu hồi
25/11/2020

108042 Van thở ra TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 25-PL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC Còn hiệu lực
25/11/2020

108043 Van thở ra TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210603-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN Còn hiệu lực
31/07/2021

108044 Van thở ra TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 37/2021/CV-VQ Công ty TNHH Trang thiết bị y tế Ánh Ngọc Còn hiệu lực
08/01/2022

108045 Van tiêm thuốc TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2682_CL-PL-TTDV Công ty TNHH Dịch vụ giao thương SBC Còn hiệu lực
19/10/2019

108046 Van tiêm thuốc có dây nối TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2683_CL-PL-TTDV Công ty TNHH Dịch vụ giao thương SBC Còn hiệu lực
19/10/2019

108047 Van tim cơ học TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ NHẤT MINH 222/2022/NHATMINH-CV-PL Còn hiệu lực
27/09/2022

108048 Van tim cơ học TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH BÁCH MEDICAL 003/2022/BM-PL Còn hiệu lực
23/12/2022

108049 Van tim cơ học TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH BÁCH MEDICAL 003/2022/BM-PL Còn hiệu lực
23/12/2022

108050 Van tim cơ học TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH BÁCH MEDICAL 003/2022/BM-PL Còn hiệu lực
23/12/2022