STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
108111 Van tim cơ học nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 745/170000077/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/03/2021

108112 Van tim cơ học nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THỐNG NHẤT 01/2023/PL/THONGNHAT Còn hiệu lực
09/03/2023

108113 Van tim cơ học nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG TÂM THY 0523PL/BYT-TTC Còn hiệu lực
13/09/2023

108114 Van tim cơ học nhân tạo On-X TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 88321CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AN PHA Còn hiệu lực
25/10/2021

108115 Van tim cơ học nhân tạo và bộ trợ cụ hỗ trợ đo van đi kèm - Medtronic Open Pivot™ AP360® Heart Valves TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 46/MED1117/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
08/10/2019

108116 Van tim cơ học nhân tạo và bộ trợ cụ hỗ trợ đo van đi kèm - Open Pivot™ Standard Heart Valve TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 45/MED1117/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
08/10/2019

108117 Van tim cơ học nhân tạo và phụ kiện TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0331/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG TÂM THY Còn hiệu lực
31/10/2021

108118 Van tim cơ học nhân tạo và trợ cụ đo van- Medtronic Open Pivot™ AP360® Heart Valves TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 13/ MED1017/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
03/10/2019

108119 Van tim cơ học nhân tạo và trợ cụ đo van- Open Pivot™ Standard Heart Valve TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 12/ MED1017/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Đã thu hồi
03/10/2019

108120 Van tim cơ học nhân tạo và trợ cụ đo van- Open Pivot™ Standard Heart Valve TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 12/ MED1017/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
03/10/2019