STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
108171 Van tim sinh học (các cỡ, các loại) - Hancock™ Valved Conduit TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 38/MED0418 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
21/10/2021

108172 Van tim sinh học - Contegra Pulmonary Valved Conduit TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 20/MED0318/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
05/07/2019

108173 Van tim sinh học dạng ống TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/07/265 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/10/2021

108174 Van tim sinh học dạng ống TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/07/267 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/10/2021

108175 Van tim sinh học dạng ống TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2023/03/38 Còn hiệu lực
14/04/2023

108176 Van tim sinh học dạng ống TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2022/11/224 Còn hiệu lực
19/08/2023

108177 Van tim sinh học Epic Plus TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH BÁCH MEDICAL 004/2023/BM-PL Còn hiệu lực
22/08/2023

108178 Van tim sinh học hai lá TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH BÁCH MEDICAL 002/2022/BM-PL Còn hiệu lực
23/12/2022

108179 Van tim sinh học và bộ trợ cụ đo van đi kèm TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 49/MED0718/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
13/07/2019

108180 Van tim sinh học và bộ dụng cụ đo, đặt van. TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ NHẤT MINH 270/2022/NHATMINH-CV-PL Còn hiệu lực
01/12/2022