STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
108331 Vật liệu cấy ghép trong phẫu thuật chỉnh hình cột sống TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 313/BB-RA-BPL Đã thu hồi
06/04/2023

108332 Vật liệu cấy ghép trong phẫu thuật chỉnh hình cột sống TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 314/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
06/04/2023

108333 Vật liệu cấy ghép trong phẫu thuật chỉnh hình cột sống TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 313/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
06/04/2023

108334 Vật liệu cấy ghép trong phẫu thuật chỉnh hình cột sống TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 315/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
06/04/2023

108335 Vật liệu cấy ghép trong phẫu thuật chỉnh hình cột sống TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 317/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
06/04/2023

108336 Vật liệu cấy ghép trong phẫu thuật chỉnh hình cột sống TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 316/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
06/04/2023

108337 Vật liệu cấy ghép trong phẫu thuật cột sống TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/12/671 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/12/2021

108338 Vật liệu cấy ghép trong phẫu thuật cột sống TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/10/529 Còn hiệu lực
31/03/2022

108339 Vật liệu cấy ghép trong phẫu thuật sọ não TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 319/BB-RA-BPL Đã thu hồi
07/04/2023

108340 Vật liệu cấy ghép trong phẫu thuật sọ não TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 320/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
07/04/2023