STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
108381 Trụ nhựa đúc răng giả TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210574-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y NHA KHOA 3D Còn hiệu lực
01/08/2021

108382 Trụ nối chân răng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NHA PHÚC ĐĂNG 022022/PHUCDANG Còn hiệu lực
15/04/2022

108383 Trụ nối chân răng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2492A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/04/2022

108384 Trụ nối chân răng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2740A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/09/2022

108385 Trụ nối chân răng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2849A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/10/2022

108386 Trụ nối chân răng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NHA PHÚC ĐĂNG 061223NPD/PL Còn hiệu lực
05/12/2023

108387 Trụ nối chân răng nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2861A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
31/08/2023

108388 Trụ nối chân răng nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHA KHOA VIỆT QUANG 20022023/PCBPL-VQ Còn hiệu lực
24/10/2023

108389 Trụ nối chân răng nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG 202315/PCBPL-VĐ Còn hiệu lực
29/12/2023

108390 Trụ nối chân răng nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHA KHOA VIỆT QUANG 032024-01/PCBPL-VQ Còn hiệu lực
24/04/2024